Цялата информация, съставянето и подредбата на imoti.net, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл: публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на imoti.net; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда; и всяка форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.
Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Инвестор имоти. нет" ЕООД (наричани по-долу IMOTI.NET) от една страна и потребителите на Интернет сайтове на IMOTI.NET, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.
"Инвестор имоти.нет" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксел 1, ЕИК 201699669

"Инвестор имоти нет" ЕООД

Няма физическо лице - краен собственик с над 25% участие в капитала на "Инвестор имоти нет" ЕООД. Юридическо лице, осъществяващо пряк контрол е „Инвестор.БГ“ АД - публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

1. Условия за oбслужванe

IMOTI.NET предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилнии оператори, регистрация в каталог на българските сайтове, платени и безплатни обяви, дискусионни форуми, новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, наричани за краткост УСЛУГИТЕ

IMOTI.NET предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

 • УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. IMOTI.NET не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: https://www.imoti.net/bg/uslovija-za-polzvane
 • При използване УСЛУГИТЕ на IMOTI.NET потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.
 • С кликване върху която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на imoti.net, потребителят, независимо дали се е регистрирал като член на imoti.net или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет страницата на imoti.net и са достояние на всеки потребител.

2. Описание на услугите

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че IMOTI.NET не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. IMOTI.NET само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на IMOTI.NET, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

 • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование  ДАННИ);
 • да внася при нужда промени в тези  ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, IMOTI.NET има право да закрие и/или изтрие информацията в неговия потребителски профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, IMOTI.NET уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

4. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на imoti.net

Във връзка с използването на услугите на сайта imoti.net ние обработваме лични данни при условията на Политиката за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на IMOTI.NET при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Инвестор имоти.нет ЕООД по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на IMOTI.NET

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от IMOTI.NET за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

IMOTI.NET изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IMOTI.NET си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

5. Достъп, Потребителско име и Парола, Сигурност

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на IMOTI.NET, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ , ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и, ПАРОЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно IMOTI.NET за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, IMOTI.NET ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща или GSM телефон през системата за регистрация.

IMOTI.NET не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 • Всеки профил е с уникално потребителско име и уникален e-mail адрес.
 • Можете да промените всички данни в профила си, с изключение на името на Агенция за недвижими имоти при фирмените профили.
 • При фирмените профили могат да се добавят и изтриват брокерски профили.

6. Поведение на потребителите

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, видео, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ УСЛУГАТА е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез УСЛУГАТА СЪДЪРЖАНИЕ. IMOTI.NET не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства IMOTI.NET няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на IMOTI.NET, за да:

 • формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
 • причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;
 • се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на IMOTI.NET, модератор на форум, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
 • фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ; да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване) ;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("ПРАВА ") на която и да е страна, правата, за чието ползване, принадлежат на Инвестор имоти.нет ЕООД
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване ;
 • да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време ;
 • да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;
 • да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони ;
 • да преследва, обижда или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ ;
 • да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

7. Други

IMOTI.NET има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

IMOTI.NET си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на IMOTI.NET, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

IMOTI.NET си запазва правото да премахне създаден от ПОТРЕБИТЕЛЯ профил, ако последният не бъде използван в продължение на 6 месеца и няма активни обяви, както и да изтрие обявите на потребителя, ако не са подновявани в продължение на 6 месеца. При изтриване на профил, който не е ползван повече от 6 месеца, се губят и средствата във виртуалната сметка на потребителя освен, ако потребителят не е изразил писмено желание средствата да бъдат запазени във виртуалната му сметка в профила му за определен срок. 

Средствата във виртуалните сметки на потребителя не могат да бъдат възстановявани/връщани на потребителя, но могат да бъдат съхранявани и използвани в определен срок при писмено заявено желание на потребителя.

Инвестор имоти нет ЕООД си запазва по всяко време правото да отнеме правата за публикуване на обяви, в случай на нарушения на потребителското споразумение.

7.1 Правила за предлагане на оферти и друга информация в imoti.net

 • Не се разрешава фирми да публикуват обяви като частни лица. При откриване на фирма, която публикува обяви като частно лице, профилът на частното лице се деактивира.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да публикува обяви в IMOTI.NET платено – чрез АКТИВНИ обяви – на цени съгласно Тарифата за реклама на обяви за недвижими имоти в сайта.
 • В Моите обяви можете да активирате, деактивирате, промотирате, архивирате и изтривате обявите си. Изтриването става след архивиране на обява.
 • Активните обяви в imoti.net са платени. Цените можете да видите в Реклама. Заплащането за активност на обява се извършва чрез виртуалната сметка в imoti.net. Там може да се видят начините на зареждане на сметката и да се правят справки за използването на средствата. При деактивиране на обява преди изтичане на активността й, в сметката се връщат пари за неизползвания период.
  В известия за обяви ще се получават известия за нови обяви по запазени търсения и известия при промяна на цената на следен имот.
 • Забранява се публикуването на несъществуващи или неактуални оферти, които са за имоти, които не се предлагат за продажба, наем, замяна, търг, а са измислени или с невярно съдържание Потребителите имат право да предлагат оферта само в съответната категория. Забранено е публикуването на оферти в грешна категория /оферти за продажба да се предлага в наеми или обратно/
 • Забранено е публикуването на оферти, чиито снимки са фалшиви – не са от рекламирания имот, свалени са от чужди сайтове или други обяви за имоти , както и публикуването на обяви, които не дават конкретна представа за имота.
 • При публикуване на оферти, които са без акт 16 е задължително да се въведе и датата на завършване на имота
 • Потребителите нямат право да включват в описанието на офертата или снимките към нея текстове, препратки към сайтове или графики с рекламен характер. Възможна е реклама на фирмата, според тарифата за реклама на портала imoti.net на местата определени за реклама.
 • Всеки потребител, който желае да публикува обява е задължен да създаде потребителски акаунт. Всеки акаунт е препоръчително да се използва само от едно лице. Регистрацията на акаунт е безплатна. Може да бъде създаден фирмен акаунт, който управлява няколко потребителски акаунта. Информацията за контакти на всеки акаунт се изписва автоматично под всяка обява. Въвеждането на координати и друга информация в мястото за описание на офертата или върху снимките не е желателно.
 • Мерки по отношение на нарушителите: imoti.net има правото да изтрие всяка информация, обява или акаунт, които нарушават тези правила. При изтриването на акаунт автоматично се изтриват всички обяви в акаунта и се губят средствата във виртуалната сметка на потребителя /частно лице или фирма/.
 • При системно неподдръжане на заявения брой обяви от страна на потребителите, ползващи пакетни отстъпки, imoti.net си запазва правото да прекрати предоставянето на преференциални отстъпки за публикуване преди изтичане на предплатения или договорен период. В случай, че след изтичане на писмено или устно договорения период потребителят има предплатена и неизразходвана сума, той има право да се възползва от нея до изчерпването й, но без да му бъдат предоставени отстъпки.
 • imoti.net има правото да използва публикуваните обяви в imoti.net за рекламна кампания на imoti.net

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че IMOTI.NET е свързан с тази мрежа, IMOTI.NET не гарантира, че потокът информация към и от IMOTI.NET няма да бъде следен и записван от трети страни,освен в случаите, в които се използва SSL ( криптирана връзка ), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

Координатите на IMOTI.NET са следните :
Тel. : +359 2 8334004
е-mail : info@imoti.net

Последна редакция: 14.02.2023 г.